منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شرکت احسان سیستم البرز

ما کارکنان شرکت احسان سیستم البرز با استعانت از خداوند متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم به منظور تحقق اهداف  والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا،عدالت و شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم و رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ظوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم و مشتری را به عنوان یک شریک تجاری و عاملی برای رشد و بقای شرکت داشته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم و احترام به مدیران و همکاران و پیشکسوتان را سر لوحه کار خود قرار دهیم و هرگونه انتقاد و اظهار نظر و پیشنهاد از سوی مشتریان را مشتاقانه ارج نماده نیازها و انتظارات شکایات مشتریان را فرصتی برای بالندگی و بهسازی در راستای ارتقاء خود وشرکت استفاده نماییم و خود را متعهد به رعایت نظم و انظباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی بدانیم و در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت و صحت و به موقع انجام دهیم و احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و رقابت باید با رعایت اصول اخلاقی حرفه ای و اخلاق کسب و کار انجام پذیرد .